Salærer og priser


Salærberegning

Som hovedregel fastsettes salær med utgangspunkt i medgått tid. Våre timepriser er fra kr 1.100,- eks. mva./ kr 1.375,- inkl. mva. til kr 2000,- eks. mva/ kr 2.500,- inkl. mva. Timeprisen reguleres etter sakens kompleksitet og arbeid utført av advokat/ advokatfullmektig. I tillegg kommer utlegg for andre utgifter i saken, herunder rettsgebyr etc. For enkelte oppdrag, bla testament, ektepakt, eiendomsoverdragelser m.m., tilbys bistand til fastpris.

Oppdragsavtale

Når vi mottar et oppdrag, vil vi normalt bekrefte oppdraget i form av en avtalebekreftelse, med beskrivelse av oppdraget, samt avtalte og nærmere vilkår for oppdraget.

Har du noen spørsmål eller ønsker en gratis 30 minutters konsultasjon?

Kontakt oss
Rettshjelpforsikring

De fleste har et forsikringsforhold gjennom enten innboforsikring, bil- eller båtforsikring el. Disse forsikringene inneholder som regel også en rettshjelpsforsikring. Rettshjelpsforsikringen vil kunne dekke utgifter til advokatbistand dersom det oppstår en tvist. Rettshjelpsforsikringen dekker i utgangspunktet alle forhold, med unntak av det som er særlig unntatt i forsikringsvilkårene. Hvilke forhold som dekkes vil kunne variere mellom forsikringsselskapene og i forhold til forsikringstype. Dersom rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse, vil den dekke advokatsalæret basert på innsendte saksomkostningsoppgave. Forsikringens egenandel varierer avhengig av selskap (ca. kr 3 000- 4 000,-), i tillegg til 20 % av medgåtte kostnader utover dette. Advokatfirmaet Hesselberg bistår med å melde inn saken til forsikringsselskapet og fakturerer selskapet direkte. Egenandelen vil enten bli fratrukket før utbetaling, bli fakturert av selskapet eller direkteinnkrevd av advokaten

Forvaltningsloven § 36

Har du fått et offentlig vedtak du ikke er enig i, vil du som regel har rett til å klage på dette. Advokatfirmaet Hesselberg kan bistå med å vurdere vedtaket, samt gi rådgivning på om det vil være hensiktsmessig å klage eller ikke. For det det tilfellet at et påklaget vedtak blir endret til gunst for klager, dekker staten vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket. Advokatfirmaet Hesselberg vil alltid undersøke om klientens kostnader kan bli dekket av en av de ovennevnte ordningene. Hvis du er involvert i en sak og er i tvil om du har forsikringsdekning eller om saken omfattes av fri rettshjelp så spør du oss, vi hjelper deg!

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud som innebærer at staten dekker det vesentlige av utgiften til advokatbistand, innenfor avgrensede saksområder. Fri rettshjelp kan gis enten i form av fritt rettsråd eller fri sakførsel. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. I enkelte sakstyper kan fri rettshjelp gis uavhengig av inntekts- og formuesforhold. I andre sakstyper kan det gis behovsprøvd fri rettshjelp. Eksempler på saker hvor utgiftene til advokatbistand dekkes av staten:

  • Saker om samværsrett, daglig omsorg og foreldreansvar
  • Opphør av samboerforhold/ økonomisk oppgjør etter seperasjon
  • Oppsigelse/ avskjed
  • Oppsigelse av husleieforhold
  • Trygdesaker
  • Saker om voldsoffererstatning
  • Bistand til fornærmede i straffesaker