Salær, priser og alminnelige betingelser


Salærberegning

Som hovedregel fastsettes salær med utgangspunkt i medgått tid. Våre timepriser er fra kr 1.100,- eks. mva./ kr 1.375,- inkl. mva. til kr 2000,- eks. mva/ kr 2.500,- inkl. mva. Timeprisen reguleres etter sakens kompleksitet og arbeid utført av advokat/ advokatfullmektig. I tillegg kommer utlegg for andre utgifter i saken, herunder rettsgebyr etc. For enkelte oppdrag, bla testament, ektepakt, eiendomsoverdragelser m.m., tilbys bistand til fastpris.

Oppdragsavtale

Når vi mottar et oppdrag, vil vi normalt bekrefte oppdraget i form av en avtalebekreftelse, med beskrivelse av oppdraget, samt avtalte og nærmere vilkår for oppdraget.

Har du noen spørsmål eller ønsker en gratis 30 minutters konsultasjon?

Rettshjelpforsikring

De fleste har et forsikringsforhold gjennom enten innboforsikring, bil- eller båtforsikring el. Disse forsikringene inneholder som regel også en rettshjelpsforsikring. Rettshjelpsforsikringen vil kunne dekke utgifter til advokatbistand dersom det oppstår en tvist. Rettshjelpsforsikringen dekker i utgangspunktet alle forhold, med unntak av det som er særlig unntatt i forsikringsvilkårene. Hvilke forhold som dekkes vil kunne variere mellom forsikringsselskapene og i forhold til forsikringstype. Dersom rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse, vil den dekke advokatsalæret basert på innsendte saksomkostningsoppgave. Forsikringens egenandel varierer avhengig av selskap (ca. kr 3 000- 4 000,-), i tillegg til 20 % av medgåtte kostnader utover dette. Advokatfirmaet Hesselberg bistår med å melde inn saken til forsikringsselskapet og fakturerer selskapet direkte. Egenandelen vil enten bli fratrukket før utbetaling, bli fakturert av selskapet eller direkteinnkrevd av advokaten

Forvaltningsloven § 36

Har du fått et offentlig vedtak du ikke er enig i, vil du som regel har rett til å klage på dette. Advokatfirmaet Hesselberg kan bistå med å vurdere vedtaket, samt gi rådgivning på om det vil være hensiktsmessig å klage eller ikke. For det det tilfellet at et påklaget vedtak blir endret til gunst for klager, dekker staten vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket. Advokatfirmaet Hesselberg vil alltid undersøke om klientens kostnader kan bli dekket av en av de ovennevnte ordningene. Hvis du er involvert i en sak og er i tvil om du har forsikringsdekning eller om saken omfattes av fri rettshjelp så spør du oss, vi hjelper deg!

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud som innebærer at staten dekker det vesentlige av utgiften til advokatbistand, innenfor avgrensede saksområder. Fri rettshjelp kan gis enten i form av fritt rettsråd eller fri sakførsel. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. I enkelte sakstyper kan fri rettshjelp gis uavhengig av inntekts- og formuesforhold. I andre sakstyper kan det gis behovsprøvd fri rettshjelp. Eksempler på saker hvor utgiftene til advokatbistand dekkes av staten:

  • Saker om samværsrett, daglig omsorg og foreldreansvar
  • Opphør av samboerforhold/ økonomisk oppgjør etter seperasjon
  • Oppsigelse/ avskjed
  • Oppsigelse av husleieforhold
  • Trygdesaker
  • Saker om voldsoffererstatning
  • Bistand til fornærmede i straffesaker

ALMINNELIGE BETINGELSER

1. INNLEDNING

1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører etter oppdragsbekreftelsen.

2. Disse alminnelige betingelser anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

3. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

4. Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av oppdragsavtalen, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

5. Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

1. Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert oppdragsbekreftelse.

2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

3. Etter hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas klientkontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

4. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

5. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

6. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel.

2. Estimat; Hvis oppdragsbekreftelsen inneholder et estimat på salær, vil klienten bli informert dersom det viser seg at estimatet blir vesentlig overskredet. Oppgitt estimat er kun et overslag og innebærer ikke en øvre ramme for vårt salær.

3. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

4. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

5. Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

6. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

7. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

8. Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

9. Advokatfirmaets oppgitte timesatser inkluderer ikke utlegg så som kostnader til reisegebyrer.

10. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

1. Etter lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

2. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

5. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

1. Advokatfirmaet er ansvarlig etter alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er AIG Europe Limited, postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, org. nr. 998 754 194.

2. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

3. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Ansvar for eventuelt direkte tap vil være begrenset til tre ganger størrelsen på vårt salærkrav eller maksimal det beløp ansvarsforsikringen dekker. På forespørsel kan klienten gis innsyn i forsikringspolisen så langt det er nødvendig for å fastslå vårt ansvar.

4. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

5. Ansvar for saksomkostninger; Ved prosedyre for domstolene og ved voldgift risikerer man ved tap å bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger, utgifter til meddommere samt gebyr til retten. Dette er klientens eget ansvar.

6. Dersom saken vinnes med saksomkostninger, men retten setter motpartens saksomkostningsansvar til et beløp lavere enn det salæret vi beregner i samsvar med oppdragsbekreftelsen, er klienten overfor oss uansett ansvarlig for det fulle beløp. Tilsvarende gjelder for småkravsprosess hvor vårt salærkrav overstiger lovens maksimalsats (20 % av tvistesummen, maksimalt NOK 25.000,- eks. MVA, for hva som kan kreves dekket av motparten).

7. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

8. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

6. BEHANDLING AV INFORMASJON

1. Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

2. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaets styre og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.

4. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

7. KLAGE

1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.

3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

8. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.