Media har den siste tiden publisert flere artikler, med fokus på antall klager som disiplinærutvalget for advokater mottok i 2015. Ifølge statistikk fra disiplinærutvalget, har antall klager økt med 31 % fra 2013 til 2015. Misnøye med for høye salærkrav går igjen på klagestatistikken.

Media har derimot ikke belyst noe om bakgrunnen for misnøyen med de høye salærkravene. Var klienten misfornøyd med kvaliteten på produktet advokaten leverte? Var årsaken til klagen at klienten ikke fikk medhold i retten? Eller var det rett og slett et for høyt salærkrav?

Som et utgangspunkt for tjenestemarkedet i Norge, er det stor konkurranse mellom de ulike tilbyderne. Pris på tjenestene vil kunne variere etter kvalitet, mengde og etterspørsel. Dette gjør seg naturligvis også gjeldende for advokater.

Det er ingen fasitsvar på hva en advokat skal ta i salær. Dette vil avhenge av rettsområdet, oppdragets kompleksitet og klientens økonomi. Ifølge regler for god advokatskikk, er advokaten bundet av at salæret skal stå i forhold til det arbeid som utføres av advokaten. I utgangspunktet står klienten fritt til å akseptere salærsatsen som advokaten tilbyr, eventuelt forhandle seg frem til andre betingelser.

Hensikten med denne artikkelen er ikke å forsvare advokatstandens salærkrav, men heller å opplyse om hvilke alternative måter man helt eller delvis kan få dekket sine advokatkostnader. Det er svært viktig å belyse disse mulighetene, da de økonomisk sett gir den enkelte borger en faktisk mulighet til å prøve sin rett.

Gratis førstegangsvurdering

Advokatfirmaet Hesselberg tilbyr alltid våre klienter en gratis førstegangsvurdering. Avhengig av om klienten er medlem av en av våre samarbeidspartnere, vil førstegangsvurderingen variere fra 30 til 60 minutter.

Rådene vi gir under førstegangsvurderingen, vil naturligvis være påvirket av både sakens kompleksitet og tilgjengelige saksdokumenter. Samtidig er vår erfaring at klienter både får svar på mindre juridiske problemstillinger etter førstegangsvurderingen, samt blir gjort oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter de har. Dette medfører at de får et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt de bør gå videre med saken, herunder hva en videre prosess eventuelt vil kunne komme til å koste.

Førstegangsvurderingen vil også kunne avdekke mulighetene for hvorvidt du som klient vil kunne få dekket hele eller deler av dine advokatkostnader av en tredjepart, noe som for mange er en viktig faktor i vurderingen av om saken skal følges opp med ytterligere advokatbistand.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss for en uforpliktende samtale og rettslig vurdering av din sak.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud som innebærer at staten dekker det vesentlige av utgiftene til advokatbistand, innenfor avgrensede saksområder. Fri rettshjelp kan gis enten i form av fritt rettsråd eller fri sakførsel. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige, og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

For enkelte sakstyper kan fri rettshjelp gis uavhengig av inntekts- og formuesforhold, mens det for andre sakstyper kan gis behovsprøvd fri rettshjelp. Eksempler på saker hvor utgiftene til advokatbistand dekkes av staten er:

Saker om samværsrett, daglig omsorg og foreldreansvar

Opphør av samboerforhold/ økonomisk oppgjør etter seperasjon

Oppsigelse/ -avskjed

Oppsigelse av husleieforhold

Klagesaker til NAV

Saker om voldsoffererstatning

Bistand til fornærmede i enkelte straffesaker

Vi arbeider daglig med klienter som får dekket sine advokatkostnader via rettshjelpsinstituttet.

Blant annet bistår vi ofte arbeidstakere som har blitt usaklig sagt opp fra sin stilling, eller klienter som har fått urettmessige avslag på ulike trygdeytelser av NAV.

Ved fri rettshjelp vil det påløpe en egenandel på kr 995,-, dersom egen eller felles inntekt overstiger kr 100 000,-.

Rettshjelpsdekning

De fleste har en eller flere forsikringer, for eksempel villaforsikring, innboforsikringen, bil- eller båtforsikringen mv. Disse forsikringene inneholder som regel også en rettshjelpsforsikring, som under gitte omstendigheter kan benyttes til delvis dekning av dine advokatkostnader. Hvilke forhold som dekkes under den enkelte rettshjelpsforsikring vil kunne variere, både mellom typene forsikring og de ulike forsikringsselskapene.

Felles for det alt vesentlige av rettshjelpsforsikringer, er at en sak er dekningsberettiget i det man kan påvise at det foreligger en «tvist». En «tvist» er en objektiv konstaterbar uenighet mellom partene. Konstaterbar vil uenigheten typisk være hvor en part har fremsatt et krav, og den andre parten skriftlig har avslått/ bestridt dette kravet. Tidvis kan det også være tilstrekkelig at den andre parten over en viss tid nekter å besvare henvendelser fra den som stiller kravet.

Som eksempel på en tvist kan nevnes tilfeller hvor noen har kjøpt en bil, og senere oppdager feil/ mangler ved denne. Normalt vil kjøper i slike tilfeller kontakte selger, med krav om retting, prisavslag, mv. (reklamasjon). Bestrider eller avslår selger kjøpers krav, foreligger det i utgangspunktet en «tvist» som kan være dekningsberettiget.

Tilsvarende vil kunne gjelde hvor det oppdages feil/ mangler ved en bolig man har kjøpt eller solgt, og hvor man ikke har boligselger-/ boligkjøperforsikring. Vi opplever stadig at klienter i disse tilfellene får mulighet til å prøve sin rett etter som advokatsalæret delvis dekkes av forsikringsselskapet.

Er du en av dem som har tegnet boligkjøperforsikring, er det viktig at du er klar over at du som det klare utgangspunkt kan velge hvilken advokat du ønsker å benytte, uten at det påvirker den rett til kostnadsdekning som du har overfor boligkjøperforsikringen. Du trenger altså ikke å benytte forsikringsselskapets egne advokater, selv om dette er inntrykket mange sitter med.

Det er erfaringsmessig svært få boligkjøpere som er klar over denne muligheten, som har sammenheng med at vi i Norge har fritt advokatvalg. Er du usikker på hva din boligselger-/ boligkjøperforsikring dekker, er du velkommen til å kontakte oss for en gratis vurdering.

Ved rett til dekning under rettshjelpsforsikringen, vil advokatsalæret bli refundert på bakgrunn av advokatens sakskostnadsoppgave. Forsikringens egenandel kan variere noe fra selskap til selskap, men vil normalt utgjøre ca. kr 3 – 4 000,-, med tillegg av 20 % av salær som overstiger denne grunnsummen.

Advokatfirmaet Hesselberg bistår med å melde inn saken til forsikringsselskapet og fakturerer selskapet direkte. At vi fakturerer forsikringsselskapet direkte for salær utover egenandel, innebærer at du som klient slipper å måtte håndtere et slikt refusjonskrav mot forsikringsselskapet selv. Dette er en service som vi opplever at våre klienter setter stor pris på.

Dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36

Har du mottatt et offentlig vedtak du ikke er enig i, vil du som regel ha rett til å klage på dette. Advokatfirmaet Hesselberg kan bistå med å vurdere vedtaket, og gi råd om hvorvidt det vil være hensiktsmessig å klage på vedtaket eller ikke. For det tilfellet at et påklaget vedtak blir endret til gunst for klager, dekker staten vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Vi bisto nylig en klient som i flere omganger hadde fått avslag på visum til Norge. Begrunnelsen for avslaget var at UDI fryktet at vedkommende ikke ville reise tilbake til hjemlandet etter endt visumperiode. Etter å ha dokumentert klientens tilknytning til hjemlandet, samt angrepet UDIs rettslige argumentasjon, ble vedtaket omgjort til gunst for vår klient.

Klienten hadde i denne saken ingen økonomiske utlegg til behandling av saken ved vårt kontor. Dette da UDI dekket samtlige sakskostnader, i forbindelse med omgjøringen av vedtaket.

Kreve advokatkostnadene dekket av motparten

Hvor motparten kan bebreides for at du har hatt behov for å innhente juridisk bistand med de kostnader det innebærer, vil det normalt fremstå rimelig at motparten dekker slike kostnader. Man taler her gjerne om alminnelige prinsipper for sakskostnadsansvar i sivile saker.

Dette er det normale utgangspunktet hvor man vinner frem i en rettslig prosess, men kan også tidvis være en mulighet selv om saken avsluttes før det går så langt.

Advokatfirmaet Hesselberg har lang erfaring med at utgifter til juridisk bistand for arbeidstakere i arbeidsrettstvister, jevnlig blir akseptert dekket av arbeidsgiver i samme sak. Eksempel på slike saker er hvor den enkelte klient anser seg urettmessig oppsagt, hvor arbeids- og lønnsvilkår har vært mangelfulle/kritikkverdige eller hvor arbeidsgiver har forsømt øvrige plikter under ansettelsesforholdet. Slike saker er i tillegg ofte preget av mangelfull saksbehandling fra arbeidsgiverens side, f.eks. i forbindelse med en nedbemanningsprosess.

Det fremstår ofte i slike tilfeller som rimelig at arbeidsgiver dekker advokatkostnadene du som klient har blitt påført i saken. Styrkeforholdet mellom partene, at arbeidsgiver er en antatt sterkere og mer ressursrik part enn arbeidsgiver, underbygger en slik fordeling av kostnadsansvaret. Vi har hatt en rekke saker hvor arbeidsgiver har akseptert å dekke arbeidstaker advokatkostnader fullt ut. Du som klient har da ingen utlegg i saken, og naturligvis heller ingen egenandel.

Ved med en førstegangsvurdering av din sak vil vi, foruten å vurdere sakens styrke isolert sett, kunne vurdere mulighetene for dekning av advokatkostnader fra motparten. Erfaringsmessig henger disse spørsmålene tett sammen. Desto sterkere saken din står rettslig sett, desto større er sannsynligheten for at arbeidsgiver vil akseptere en slik kostnadsdekning. For mange vil utsiktene til kostnadsdekning fra arbeidsgiver, være avgjørende for hvorvidt de ønsker å forfølge kravet sitt videre.

Hvor saken først finner sin løsning etter en rettslig prosess, er ikke lenger arbeidsgivers vilje til å dekke arbeidstakers sakskostnader avgjørende. Spørsmålet må i slike tilfeller løses gjennom reglene for sakskostnadsansvar i tvisteloven, hvoretter den som har fått medhold i sakens viktigste punkter, også (i utgangspunktet) har krav på full dekning for påløpte advokatkostnader.

Det er imidlertid som nevnt gode muligheter for å få kostnadene dekket før saken er kommet til retten, og dette har en potensielt betydelig verdi for deg som klient. Vi oppfordrer deg derfor til å benytte vår førstegangsvurdering slik at vi kan foreta en vurdering av sakens styrke, og gi deg nærmere informasjon om mulighetene for å få dine advokatkostnader dekket.

Oppsummering

Advokatfirmaet Hesselberg vil alltid undersøke om klientens kostnader kan bli dekket av en av de ovennevnte ordningene. Hvis du er involvert i en sak og er i tvil om hvilke muligheter for kostnadsdekning du har, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å kontakte oss for en uforpliktende vurdering.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Husk – gode råd lønner seg!

 

mailto:sn@advokatfirmaet-hesselberg.no

Anders Søtorp
Advokat
as@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 331 81 002
Mobil: 920 32 414

Siri

Siri Bergem
Advokat
sb@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 331 81 002
Mobil: 971 87 316

Valon

Valon Krasniqi
Advokatfullmektig
vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 988 57 218