Etter gjentatte avslag på søknad om besøksvisum til Norge, tok vår klient kontakt med vårt kontor for juridisk bistand til å klage på vedtaket fra UDI.

I avslaget om besøksvisum, anførte UDI blant annet at vår klient manglet nødvendige tilknytninger til hjemlandet, og at det var stor sannsynlighet for at vedkommende ville forbli i Norge også etter endt visumperiode.

I henhold til utlendingsloven § 10, 2. ledd, kan det gjøres unntak fra retten til visum dersom innvandringsregulerende hensyn taler mot at visum gis, eller det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utlendingen adgang til riket eller opphold i medhold av andre bestemmelser i loven.

Lovgiver har ikke presisert hva som menes med «innvandringsregulerende hensyn». Av forarbeidene fremgår at myndighetenes generelle erfaring med søkere som tilhører enkelte befolkningsgrupper, eller som kommer fra bestemte områder, inngår i vurderingen.

Imidlertid er det påpekt at de generelle erfaringene må konkretiseres, og at de ikke kan anvendes som begrunnelse for avslag uten at også de individuelle forholdene er vurdert.

På vegne av klienten påklaget vi vedtaket. I klagen ble det blant annet anført at vår klient hadde nødvendig tilknytning til sitt hjemland grunnet alder, familie, fast eiendom og inntekt. Videre ble det vist til at en visuminnvilgelse ville ha stor betydning for både klient og hennes sønn, som hadde vært bosatt i Norge de siste 20 årene.

Med bakgrunn i vår klage, omgjorde UDI vedtaket. Vår klient ble på grunnlag av dette innvilget et besøksvisum som var gyldig i 90 dager.

Samtlige sakskostnader ble i dette tilfellet dekket av UDI, grunnet hovedregelen om kostnadsdekning ved omgjøring av offentlig vedtak.

For det tilfellet at en klage på vedtak fattet av UDI ikke omgjøres, kan du likevel ha krav på fri rettshjelp. Se under fanen «priser» eller vår artikkel «Kan andre betale advokaten?».

Hvis du mottar et avslag på din søknad til UDI, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat. Advokatfirmaet Hesselberg har lang erfaring med bistand i slike saker.

Ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Valon Krasniqi på e-post vk@advokatfirmaet-hesselberg.no eller telefon 988 57 218, for en rettslig vurdering av avslag på din søknad om besøksvisum eller eventuelle andre utfordringer overfor UDI.

Valon

Valon Krasniqi
Advokatfullmektig
vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 Traitement Onde De Choc Impuissance 10 02
Mobil: 988 57 218