Som enslig forelder med aleneomsorgen for barn, kom vår klient til Norge i 2013. Hun mottok overgangsstønad og utvidet barnetrygd fra 2014. I starten av 2015 vedtok NAV å stanse begge ytelsene, med den begrunnelse at NAV hadde mottatt opplysninger om at vår klient var tradisjonelt gift i sitt hjemland.

I henhold til folketrygdloven og barnetrygdloven er det et vilkår for både overgangsstønad og utvidet barnetrygd at søker er ugift, skilt eller separert. Vår klient forklarte å ha blitt tvangsgiftet i sitt hjemland, med bakgrunn i hennes legning, og uten at hun var tilstede ved seremonien. Denne informasjonen ga hun til UDI når hun kom til Norge i 2013, og UDI vurderte da hennes sivilstatus som ugift ved registrering i folkeregisteret. I vedtaket om stans av ytelser, skrev NAV at det stilles ulike dokumentasjonskrav hos UDI og NAV, og instansen krevde derfor at det ble fremlagt separasjonsbevilling eller skilsmissebevilling for at vår klient skulle fortsette å motta ytelsene. Slik dokumentasjon hadde naturligvis ikke vår klient.

På grunn av dårlig økonomi oppsøkte klienten «Advokatvakten», som er et tilbud av Larvik kommune og Advokatforeningen, hvor advokater stiller opp til gratis konsultasjon. Min kollega Anders Søtorp bisto klienten i et møte, og informerte henne om at hun hadde krav på fri rettshjelp i en eventuell klagesak mot NAV. Fristen for å klage på vedtakene hadde i mellomtiden gått ut.

På vegne av klienten påklaget vi vedtaket, og ba om at vedtaket ble behandlet selv om fristen var gått ut. Vår begrunnelse for dette var at klienten ikke kunne lastes for fristoversittelsen fordi hun hadde forsøkt å påklage vedtaket selv, men ikke mottatt tilstrekkelig bistand fra NAV til å begrunne en klage, og at hun heller ikke hadde mottatt informasjon om fri rettshjelp (til tross for NAVs veiledningsplikt).

I vår klage ble det anført at såvel NAV som UDI er forpliktet til å etterleve bestemmelsene i ekteskapsloven, hvor det klart fremgår at utenlandske ekteskap ikke skal anerkjennes i Norge dersom det vil virke støtende på norsk rettsorden. Et ekteskap inngått ved tvang på grunn av ens legning må anses som klart støtende i norsk rettsorden, og kan følgelig ikke anerkjennes i Norge.

Med bakgrunn i vår klage, omgjorde NAV vedtaket, hvor vår klient igjen ble tilkjent overgangsstønad og utvidet barnetrygd, hvilket tilsvarer en utbetaling på kr 20 000,- brutto pr måned. Klienten hadde i denne saken ingen økonomiske utlegg til behandling av saken ved vårt kontor, og samtlige sakskostnader ble senere dekket av NAV grunnet hovedregelen om kostnadsdekning ved omgjøring av offentlige vedtak.

Hvis du mottar et avslag eller opphør av stønad fra NAV, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat. Advokatfirmaet Hesselberg har bred erfaring i å bistå klienter i saker mot NAV og offentlige tilskuddsinstanser.

Ta kontakt med advokat Siri Bergem på epost sb@advokatfirmaet-hesselberg.no, telefon 971 87 316 eller advokatfullmektig Justyna Dobrowolska på epost jd@advokatfirmaet-hesselberg.no eller telefon 934 33 851 om du har spørsmål i slike saker.

Dersom klagen ikke fører til omgjøring kan du likevel ha krav på fri rettshjelp. Se under fanen «priser» for nærmere informasjon.

 

Siri

Siri Bergem
Advokat
sb@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil:     97 18 73 16

Justyna2

Justyna Dobrowolska
Aplikant adwokacji
jd@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 93 43 38 51