Uføretrygd skal være en erstatning for bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Dersom man blir ufør som ung, har man ikke hatt anledning til å opparbeide seg pensjonspoeng i arbeidslivet. Folketrygdloven sikrer derfor at unge uføre, som oppfyller lovens vilkår, får en høyere minstesats ved beregning av uføretrygd.

Loven stiller som vilkår at

  • Den alvorlige og varige sykdommen inntraff før fylte 26 år
  • Sykdommen er klart dokumentert av lege/spesialist
  • Krav om ung ufør må fremsettes før fylte 36 år

Vår klient fikk i tidlig alder psykiske problemer grunnet vanskeligheter i oppvekst og skolegang, og utviklet som en følge av dette, et rusmisbruk som vedvarte i lang tid. Dette medførte at han ikke greide å fullføre utdanningen. Klienten greide imidlertid å komme tilbake til utdanningen, og ble i voksen alder utdannet omsorgsarbeider. Med grunn i de psykiske problemene viste det seg vanskelig å fungere i arbeidslivet, og klienten søkte derfor om uførepensjon. På dette tidspunktet hadde han ikke hatt egen inntekt, og han hadde følgelig ikke opptjent tilleggspensjon, som er grunnlaget for hvilken uføretrygd man har krav på.

NAV avslo dekning under ung ufør, med den begrunnelse at det var rusproblematikken som var den mest dominerende årsaken til sykehistorien, og at det ikke forelå noen medisinske holdepunkter som tilsa at vår klient hadde en alvorlig sykdom før fylte 26 år. Vår klient påklaget avslaget selv, men fikk ikke medhold i klagen. Han anket derfor avslaget videre til Trygderetten. Han tok etter dette kontakt med vårt kontor. Undertegnede bisto med å skrive merknader til anken og sammenfattet den medisinske dokumentasjonen i det juridiske grunnlaget i saken.

I våre merknader ble det vist til at det var vår klients psykiske problemer som var årsaken til rusproblematikken, og at formålet med ung ufør, er å sikre akkurat slike personer som vår klient, som ikke har hatt anledning til å tjene opp pensjonspoeng fordi han har psykiske problemer helt fra barndommen.

Vår klient fikk medhold i Trygderetten, og får derfor beregnet uførepensjon etter særreglene for ung ufør.

Klienten hadde i denne saken ingen økonomiske utlegg til behandling av saken ved vårt kontor, og samtlige sakskostnader ble senere dekket grunnet trygderettslovens regler om dekning av sakskostnader for den part som vinner saken.

Hvis du har spørsmål om ung ufør pensjon eller har mottatt avslag eller opphør av stønad fra NAV, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat. Advokatfirmaet Hesselberg har bred erfaring i saker mot NAV, og vi oppnår stadig endrede vedtak til fordel for våre klienter. Ta kontakt med advokat Siri Bergem på epost sb@advokatfirmaet-hesselberg.no, telefon 971 87 316 eller advokatfullmektig Justyna Dobrowolska på epost jd@advokatfirmaet-hesselberg.no, om du har spørsmål i slike saker.

Dersom klagen ikke fører til omgjøring kan du likevel ha krav på fri rettshjelp. Se under fanen «priser» for nærmere informasjon.

Husk – gode råd lønner seg!

Siri

Siri Bergem
Advokat
sb@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil:     97 18 73 16

Justyna2

Justyna Dobrowolska
Aplikant adwokacji
jd@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 93 43 38 51