Etter avslag på søknad om besøksvisum til Norge, tok en nord-afrikansk kvinne kontakt med vårt kontor, for juridisk bistand til å klage på vedtaket fra UDI.

I avslaget om besøksvisum, anførte UDI blant annet at søkere fra nord-afrikanske land ofte blir værende i Norge etter besøksvisumets utløp. Videre anførte UDI at vår klient var en ung dame, uten inntekt eller eiendom i hjemlandet.

I henhold til utlendingsloven § 10, 2. ledd, kan det gjøres unntak fra retten til visum dersom innvandringsregulerende hensyn taler mot at visum gis, eller det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utlendingen adgang til riket, eller opphold i medhold av andre bestemmelser i loven.

Lovgiver har ikke presisert hva som menes med «innvandringsregulerende hensyn». Av forarbeidene fremgår at myndighetenes generelle erfaring med søkere som tilhører enkelte befolkningsgrupper, eller som kommer fra bestemte områder, inngår i vurderingen.

Imidlertid er det påpekt at de generelle erfaringene må konkretiseres, og at de ikke kan anvendes som begrunnelse for avslag uten at de individuelle forholdene er vurdert.

På vegne av vår klient påklaget vi vedtaket. I klagen ble det blant annet anført at vår klient hadde nødvendige tilknytninger til sitt hjemland grunnet fast eiendom, inntekten hun genererte ved utleie av fast eiendom og særskilt tilknytning til sin familie. Videre ble det vist til at vår klient gjentatte ganger over en periode på 3 år hadde fått innvilget besøksvisum til andre land i Europa, og at hun alltid hadde reist tilbake til sitt hjemland før visumets utløp.

Med bakgrunn i vår klage, omgjorde UDI vedtaket. Vår klient ble på grunnlag av dette innvilget et besøksvisum til Norge, som var gyldig i 30 dager.

Samtlige sakskostnader ble i dette tilfellet dekket av UDI, grunnet hovedregelen om kostnadsdekning ved omgjøring av offentlige vedtak.

For det tilfellet at en klage på vedtak fattet av UDI ikke omgjøres, kan du likevel ha krav på fri rettshjelp. Se under fanen «priser» eller vår artikkel «Kan andre betale advokaten?».

Hvis du mottar et avslag på din søknad til UDI, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat. Advokatfirmaet Hesselberg har lang erfaring med bistand i slike saker.

Ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Valon Krasniqi på e-post vk@advokatfirmaet-hesselberg.no eller telefon 98 85 72 18, for en rettslig vurdering av en sak om besøksvisum eller eventuelle andre utfordringer overfor UDI.

Husk – gode råd lønner seg!

Valon1

Valon Krasniqi
Advokatfullmektig
vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 98 85 72 18