Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at arbeidsavtaler skal inngås for ubestemt tidsrom. Arbeidstaker skal på denne måten nyte godt av det stillingsvern- og den sosiale trygghet som ligger i et tilsettingsforhold.

Det er derimot adgang til å gjøre unntak fra utgangspunktet i nærmere bestemte tilfeller jf. arbeidsmiljøloven § 14-9.  Avtale om midlertidig ansettelse kan blant annet inngås for vikarer, for praksisarbeid, for deltakere i arbeidsmarkedstiltak og for idrettsutøvere.

Av forarbeidene til arbeidsmiljøloven og rettspraksis, fremgår at midlertidige ansettelser ikke skal dekkes opp for et fast arbeidskraftsbehov. I et slikt tilfelle skal arbeidsgiver søke en større grunnbemanning av fast ansatte. Virkningene av en ulovlig midlertidig ansettelse er at arbeidstaker anses å være ansett i en fast stilling hos arbeidsgiver, samt at arbeidstaker kan kreve erstatning jf. arbeidsmiljøloven § 14-11.

Advokatfirmaet Hesselberg blir stadig kontaktet av arbeidstakere som er ansatt i stillinger, som ikke oppfyller vilkårene for midlertidig ansettelse. Ofte er arbeidstakerne i slike situasjoner ikke kjent med sine rettigheter, og hvordan de skal håndtere situasjonen overfor sin arbeidsgiver.

Nylig bistod vi en arbeidstaker som hadde vært ansatt som ekstrahjelp i flere tidsbestemte perioder. Kort tid før avtalen opphørte, orienterte arbeidsgiver om at det ikke lenger var noe behov for arbeidstakeren. Etter en gjennomgang av sakens dokumenter, ble det raskt avdekket at arbeidstakeren hadde arbeidet fulltid i hele perioden han var midlertidig ansatt. Videre hadde arbeidstakeren i hele perioden arbeidet et høyt antall overtidstimer. Følgelig var vår konklusjon at det i realiteten forelå en fast ansettelse.

På vegne av vår klient ble det fremsatt krav om fast ansettelse og erstatning for ugyldig midlertidig ansettelse, etterbetaling av rettmessig lønn for utført overtidsarbeid og erstatning for nødvendig juridisk bistand.

Vår bistand medførte at arbeidsgiver erkjente fullt ansvar. Etter forhandlinger mellom partene ble arbeidstaker tilbudt fast ansettelse i selskapet med høyere lønn. Videre fikk han etterbetalt rettmessig overtidstillegg og erstatning for juridisk bistand.

Hvis du opplever at arbeidsgiver ofte fornyer dine midlertidige arbeidskontrakter, eller du har blitt urettmessig sagt opp eller avskjediget fra din stilling, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat.

Advokatfirmaet Hesselberg har lang erfaring med bistand i arbeidsrettssaker. Vi tilbyr en gratis førstegangsvurdering og vil alltid undersøke om dine kostnader kan bli dekket av det offentlige som fri rettshjelp. Hvis du er involvert i en sak med din arbeidsgiver og er i tvil om hvilke muligheter du har for kostnadsdekning, oppfordrer vi deg til å kontakte oss for en uforpliktende vurdering av saken.

Ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Valon Krasniqi på e-post: vk@advokatfirmaet-hesselberg.no eller telefon: 988 57 218, eller en av firmaets øvrige advokat-/fullmektiger som du finner på www.advokatfirmaet-hesselberg.no.

 

Husk – gode råd lønner seg!

Valon1

Valon Krasniqi
Advokatfullmektig
vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 98 85 72 18