Advokatfirmaet Hesselberg har en avtale med Norsk Bobilforening, om levering av juridiske tjenester til foreningens medlemmer.

Gjennomgående opplever vi at det er enkelte problemstillinger som går igjen i henvendelsene fra foreningens medlemmer, herunder spørsmål om foreldelse, reklamasjon og heving av bobilkjøpet.

I denne artikkelen ønsker vi å rette fokus mot disse problemstillingene, hvor målet er at du som kjøper gis en bedre mulighet til å ivareta dine interesser på et tidlig stadium av saken.

Det er viktig å presisere at artikkelen er basert på forbrukerkjøp – altså kjøp mellom en næringsdrivende og en privatperson – og ikke kjøp mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende. For de siste to typetilfeller, gjelder til dels andre bestemmelser og vilkår.

De råd og innspill som gjennomgås i det følgende, vil være tilsvarende aktuelt hvor en privatperson kjøper en ordinær bil av en næringsdrivende.

Hvordan går du frem for å reklamere over feil du har oppdaget?

Hvem skal reklamasjonen rettes til?

For at kjøper skal kunne gjøre gjeldende et mangelskrav, må kjøper i utgangspunktet reklamere/melde fra til selger.

På dette punkt er det dessverre en utbredt misoppfatning blant kjøpere, og ulike bobilselgere i Norge. Misoppfatningen gjelder hvem kjøper skal reklamere til, og forskjellen på kjøpers garantirett og reklamasjonsrett.

Garantirett og reklamasjonsrett er to forskjellige ting.

Garantirett grunner på en ordinær avtale mellom selger og kjøper, hvor selger, gjerne av markedsmessige hensyn, ønsker å tilby kjøper rettigheter utover det forbrukerkjøpsloven gir. Hva som konkret ligger i en slik garantiavtale må vurderes i hver enkelt sak, og da med utgangspunkt i den konkrete garantiavtalen. Enhver kjøper bør huske å få med seg en kopi av garantiavtalen, sammen med kjøpekontrakten og andre dokumenter knyttet til bobilen.

Reklamasjonsrett er derimot en rett kjøper har i henhold til forbrukerkjøpsloven, til å gjøre en feil/mangel ved bobilen gjeldende overfor selger, herunder til å gjøre gjeldende ulike mangelskrav (retting, prisavslag, omlevering, heving, erstatning, mv.).

Flere bobilselgere opplyser sine kunder om at det er tilstrekkelig å reklamere til et hvilket som helst merkeverksted. Dette er muligens i enkelte tilfeller riktig når det gjelder kjøpers garantirett, hvis en slik rett inngikk i kjøpet, men det er ikke riktig i forhold til kjøpers reklamasjonsrett!

En reklamasjon skal fremsettes direkte overfor selger, og av bevismessige hensyn bør reklamasjonen utvilsomt skje skriftlig. Selger er det firmaet/subjekt som står oppført som «Selger» i kjøpekontrakten.

Mange kjøpere som kontakter oss, har kun forholdt seg til selger muntlig. Dette kan potensielt representere en betydelig utfordring, hvis selger senere skulle påstå at kjøper ikke har reklamert overhodet, eller ikke reklamert rettidig. Vi kommer tilbake til rettidig reklamasjon nedenfor.

Grunnen til at det er svært viktig å overholde reklamasjonsreglene også hvor bobilen har en garanti, er fordi garantien ikke alltid tilbyr kjøper den løsningen kjøper ønsker.

I flere tilfeller ser vi at feilene/manglene kjøper har oppdaget, er av en slik art eller et slikt omfang at kjøper ikke ønsker å godta en reparasjon (retting), men i stedet ønsker eksempelvis å heve kjøpet. Normalt gir ikke garantiretten kjøper en mulighet til å heve kjøpet. Heving er derimot et «mangelskrav» kjøper kan gjøre gjeldende med grunnlag i forbrukerkjøpsloven. Anvendelsen av et slik «mangelskrav», forutsetter samtidig som det klare utgangspunkt at kjøper har overholdt forbrukerkjøpslovens reklamasjonsregler.

Foruten den man kjøpte bobilen av, kan kjøper også reklamere direkte overfor et tidligere salgsledd.

Bobilforhandlerne i Norge har normalt selv kjøpt bobilen fra enten en annen næringsdrivende (eksempelvis en annen forhandler eller importør), eller en privatperson (brukt bobil for videresalg). I visse tilfeller kan kjøper ønske å ha mulighet til også å rette kravet sitt mot et slikt tidligere salgsledd. Det være seg fordi den selgeren man har kjøpt bobilen av har svak økonomi, eller andre grunner.

Selv om man som kjøper ønsker å reklamere overfor et tidligere salgsledd, er det svært viktig at man også reklamerer overfor den selgeren man kjøpte bobilen av. Dette da det underveis kan vise seg at man også har behov for å ansvarliggjøre den selgeren man kjøpte bobilen av.

For kjøpers reklamasjon overfor det tidligere salgsleddet, gjelder de samme reglene som vi kort skal gjennomgå nedenfor.

Hvilke(n) frist(er) gjelder for kjøpers reklamasjon?

Kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget.

Hva som utgjør «rimelig tid» må vurderes konkret i den enkelte sak, men fristen vil i forbrukerkjøp aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt kjøper oppdaget mangelen.

Samtidig er det viktig at kjøper er klar over at «oppdaget» ikke er det samme som at kjøper har detaljkunnskaper om feilen/mangelen. I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven defineres «oppdaget» på følgende måte:

«Det som må kreves, er at de faktiske forholdene står såpass klare for kjøperen at han eller hun har oppfordring til å gjøre forholdet gjeldende …»

I praksis oppfordrer vi kjøper til å ikke spekulere i hva som skal anses som «rimelig tid», men heller ta kontakt med selger skriftlig og muntlig straks man oppdager at noe ikke er som det skal med bobilen. Dette skyldes at konsekvensen av å oversitte reklamasjonsfristen er så vidt alvorlige, sammenholdt med hvor enkelt det i praksis er å reklamere, klart tilsier at det ikke er grunn til å avvente.

Eventuelle undersøkelser kjøper skulle ønske å foreta i forhold til den aktuelle feilen/mangelen, kan like fint foretas etter at reklamasjonen er fremsatt. Det er heller ingen grunn til å føle at man er til bryderi for selger. Selger er profesjonell, og skal normalt ha godt innarbeidede rutiner for håndtering av reklamasjoner. Reklamasjoner er da også en normal del av selgers virksomhet, og et forhold selger ved å igangsette sin virksomhet har akseptert å måtte forholde seg til.

Foruten at kjøper må fremsette sin reklamasjon innen «rimelig tid», hvilket normalt omtales som den relative reklamasjonsfristen, må reklamasjonen også fremsettes innen visse absolutte reklamasjonsfrister.

Den absolutte reklamasjonsfristen er i utgangspunktet to år fra det tidspunkt kjøper overtok bobilen. Er bobilen ved vanlig bruk ment å vare i vesentlig mer enn to år, hvilket som regel er tilfellet ved bobiler, øker fristen til fem år.

Etter utløpet av den absolutte reklamasjonsfristen, kan kjøper i utgangspunktet ikke lengre gjøre gjeldende krav mot selger. Det finnes enkelte unntak fra dette, herunder hvor selger har opptrådt svikaktig, grovt uaktsomt eller handlet i strid med god tro.

Det er viktig å presisere at vi her snakker om reklamasjonsfrister, og ikke hvorvidt det foreligger en forbrukerkjøpsrettslig relevant feil/mangel ved bobilen. Mangelsvurderingen er i denne sammenheng steg to, i prosessen hvor det skal avklares om kjøper har et krav mot selger. Steg to forutsetter samtidig at steg en, reklamasjonsfristen, er overholdt/oppfylt.

Hvordan skal reklamasjonen utformes?

Det er i utgangspunktet tilstrekkelig at kjøper fremsetter overfor selger det som gjerne kalles en «nøytral reklamasjon».

Med «nøytral reklamasjon» menes en melding til selger, som bør være skriftlig, hvor det (1) fremgår at kjøper har oppdaget feil/mangel ved bobilen, og (2) beskrives kort hva slags feil/mangel det er snakk om.

I praksis ser vi ofte at det er liten grunn for kjøper til å vente med å spesifisere reklamasjonen noe. Ved å foreta en slik spesifikasjon tidlig, risikerer kjøper samtidig i mindre grad å tape kravet sitt på grunn av passivitet etter at den nøytrale reklamasjonsfristen fremsettes.

Med å «spesifisere reklamasjonen» menes at kjøper tydeliggjør hvilke(n) type/typer mangelskrav som gjøres gjeldende. Det kan være retting, prisavslag, omlevering, heving og/eller erstatning.

Forbrukerkjøpsloven inneholder regler for hvilke typer mangelskrav som kan fremsettes på hvilke tidspunkt, samt hva som nærmere skal til for at kjøper skal kunne fremme det enkelte mangelskrav. I valget av mangelskrav ligger også tidvis en taktisk vurdering i forhold til selgers respons og videre skritt.

Har du spørsmål om en feil ved bobilen representerer en mangel, anbefaler vi deg å kontakte vårt kontor. Advokatfirmaet Hesselberg tilbyr alle klienter en gratis førstegangsvurdering på inntil ½ time for å avklare om saken kan fremmes mot selger av kjøretøyet. Husk at vårt motto er:

Gode råd lønner seg!

Hva er egentlig foreldelse?

Svært mange av kjøperne som kontakter oss, er ikke klar over at de i tillegg til å forholde seg til reklamasjonsfristene, også må forholde seg til reglene om foreldelse i foreldelsesloven.

Reglene i foreldelsesloven gjelder i tillegg til reklamasjonsreglene i forbrukerkjøpsloven, og kan medføre at kjøpers krav er tapt selv om reklamasjonsfristen er overholdt.

Hvor bobilen er beheftet med en feil/mangel, har selger misligholdt kjøpekontrakten. Foreldelsesfristen løper da fra den dag misligholdet inntrer, hvilket normalt er på det tidspunktet bobilen overleveres til kjøper første gang. At feilen/mangelen først gir seg til kjenne for kjøper på et senere tidspunkt («skjult feil/mangel»), er i utgangspunktet uten betydning.

Overleveres bobilen til kjøper 1 januar 2017, er altså kjøpers krav mot selger i utgangspunktet foreldet per 1. januar 2020.

For mange fremstår en slik regel urimelig, og lovgiver har da også valgt å innta en sikkerhetsventil i foreldelsesloven, i den hensikt å avhjelpe eventuelle urimelige konsekvenser av hovedregelen.

Sikkerhetsventilen innebærer at kjøper uansett har en frist på ett år fra det tidspunkt feilen/mangelen oppdages eller burde blitt oppdaget, til å ta rettslige skritt mot selger.

Oppdager kjøperen i eksempelet ovenfor først mangelen 30. juni 2019 og det ikke er noen rimelig grunn til at feilen/mangelen burde ha blitt oppdaget tidligere, vil kjøper ved å anvende sikkerhetsventilen ha frist til 30. juni 2020 med å ta rettslige skritt mot selger.

Det er viktig å merke seg at sikkerhetsventilen kun kan anvendes i inntil 10 år etter at bobilen ble overlevert til kjøper første gang.

Videre er det viktig å merke seg at foreldelsesfristen ikke alene avbrytes av en melding til selger (brev, e-post, telefon, SMS, mv.). Kjøper må ta rettslige skritt for å avbryte foreldelsesfristen.

Sammenhengen mellom reklamasjonsfristene og foreldelsesfristen, innbyr i en del tilfeller til relativt komplekse vurderinger og problemstillinger. Kjøper anbefales av den grunn på det sterkeste til å kontakte oss for nærmere veiledning, slik at man allerede ved sakens oppstart sikrer at løpende frister ivaretas.

Hva må til for å heve et kjøp?

Heving innebærer at partenes plikter og rettigheter til å oppfylle avtalen faller bort, og at partene plikter å tilbakeføre det de har mottatt. Kjøper må altså tilbakelevere bobilen, mens selger må tilbakeføre kjøpesummen.

Mange kjøpere som kontakter oss, har et ønske om å heve kjøpet umiddelbart. I utgangspunktet, er dette dessverre sjelden mulig.

Foreligger det en forbrukerkjøpsrettslig relevant feil/mangel ved bobilen kan kjøper, etter å ha reklamert rettidig, kreve enten retting (utbedring) av feilen/mangelen eller omlevering. Kjøpers valgrett på dette punkt begrenses ofte i praksis, ved at selger anfører å ha rimelige grunner for å akseptere retting fremfor omlevering.

Selger har rett til å gjennomføre to forsøk på retting (utbedring). Oppstår samme feil/mangel etter dette for tredje gang, åpner forbrukerkjøpsloven for at kjøper kan gjøre gjeldende øvrige mangelskrav, herunder omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning.

For at kjøper blant disse mangelskravene skal kunne velge heving, må feilen/mangelen ikke være «uvesentlig». Hvorvidt den aktuelle feilen/mangelen tilfredsstiller dette vilkåret, må vurderes konkret i den enkelte sak.

Foreligger det først et hevingsgrunnlag, altså at feilen/mangelen har vært forsøkt rettet (utbedret) to ganger og den ikke kan anses «uvesentlig», har kjøper en hevingsrett. Det skal da gjennomføres et hevingsoppgjør.

Som nevnt er utgangspunktet for hevingsoppgjøret at kjøper tilbakeleverer bobilen, mens selger tilbakefører kjøpesummen. Samtidig er det enkelte viktige punkter kjøper må være oppmerksom på:

  • Kjøper kan kreve forsinkelsesrenter av kjøpesummen fra den dag da reklamasjonen som ledet til hevingen første gang ble fremsatt.
  • Selger kan på sin side kreve fradrag i kjøpesummen for vesentlig nytte kjøper har hatt av bobilen, men da øker i tilfelle forsinkelsesrenteperioden slik at kjøpers rett til forsinkelsesrenter skal beregnes helt tilbake til det tidspunkt selger mottok kjøpesummen for bobilen.
  • Kjøper trenger ikke å tillate at selger overtar bobilen før selger har betalt sin del av hevingsoppgjøret til kjøper. Kjøper bør derimot beholde bobilen inntil betalingen fra selger er mottatt. Dette da kjøper ellers løper en betydelig risiko for at selger ikke har midler til å betale sin del av hevingsoppgjøret, eventuelt at selger tvinger kjøper til å inndrive kjøpesummen og forsinkelsesrentene ved tvang (hvilket kan være både kostbart og tidkrevende).
  • Kjøper trenger ikke å bringe bobilen til selger etter at selger har foretatt sin del av oppgjøret. Det er tilstrekkelig at kjøper klargjør bobilen for selgers avhenting.

Ikke nøl, ta kontakt!

Artikkelen er naturlig nok ikke uttømmende. Samtidig har vi forsøkt å gi et overordnet innblikk i tre sentrale forhold/problemstillinger, som mange bobilkjøpere har spørsmål om.

Ønsker du å vite mer om reklamasjon, foreldelse og heving, eller har du andre spørsmål knyttet til et kjøp og hva du bør foreta deg hvis du oppdager feil/mangler etter overtagelse – kontakt oss for en hyggelig prat og kompetent veiledning.

Husk – gode råd lønner seg!

mailto:sn@advokatfirmaet-hesselberg.no

Anders Stub Søtorp
Advokat
as@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 92 03 24 14

Valon1

Valon Krasniqi
Advokatfullmektig
vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 98 85 72 18