Naturalnym punktem wyjścia w stosunku pracy jest to, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie w zamian za pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy.

Coraz częściej doświadczamy zapytań od sfrustrowanych pracowników, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w uzgodnionym terminie. Pracodawcy mogą mieć różne powody, dla których pensje nie są wypłacane. W tym artykule chcemy się skupić na tym, co Ty jako pracownik możesz zrobić w sytuacji gdy pracodawca Roman Impuissance nie chce, bądź nie może zapłacić pensji.

Poniżej zestawienie sposobu dochodzenia należności, jest odpowiednie również dla sytuacji, gdy pracodawca nie płaci pieniędzy wakacyjnych, tzw. feriepenger.

Jak należy postępować, gdy pracodawca nie chce zapłacić wynagrodzenia?

W przypadku braku chęci pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia, zalecamy, aby skierować pisemny wniosek, w którym to wzywamy pracodawcę do zapłaty w określonym terminie. Ponadto, należy zaznaczyć, że sprawa będzie kontynuowana, jeśli pracodawca nie zapłaci wynagrodzenia w wyznaczonym terminie.

Jeśli pracodawca nie płaci w wyznaczonym terminie a Ty chcesz kontynuować roszczenie, to kolejnym krokiem jest skierowanie pozwu do Sądu polubowno-arbitrażowego, tzw. Forliksrådet. Zaleca się, aby skontaktować się z lokalnym Sądem polubowno-arbitrażowym lub skontaktować sie z adwokatem, żeby on zrobił to w Twoim imieniu. Następnie zostaniesz wezwany na posiedzenie pojednawcze. Jeśli w trakcie posiedzenia nie dojdzie do ugody między stronami to Sąd wyda wyrok. Alternatywnie, sprawę może skierować do sądu rejonowego.

Może sie zdarzyć, ze pomimo wygranej w Sądzie polubowno-arbitrażowym, pracodawca nadal nie wypłaci pensji. Można w takim przypadku podjąć działania w celu odzyskania wierzytelności za pośrednictwem komornika.

Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu rejonowego, lub chcesz odzyskać roszczenie za pośrednictwem komornika, zalecamy, aby skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać pomoc w tym procesie. Koszty pomocy prawnej zostaną dołączone do roszczenia wobec pracodawcy.

Jak należy postępować, gdy pracodawca nie może zapłacić pensji?

Gdy brak wypłaty wynagrodzenia wynika z faktu, że pracodawca nie może zapłacić, to rezultatem dochodzenia części lub całości wynagrodzenia może być bankructwo firmy. W takim przypadku będziesz mógł jako pracownik wnioskować o pokrycie wynagrodzenia z Funduszu gwarancyjnego z NAVu. Fundusz gwarancyjny powinien zapewnić, że jako pracownik otrzymasz należne wynagrodzenie, w sytuacji kiedy pracodawca nie jest w stanie zapłacić z powodu bankructwa.

Proces poprzedzający wypłatę z Funduszu gwarancyjnego jest obszerny. Dlatego podsumujemy go w sposób uproszczony następująco:

  • Pracownik składa pisemne wezwanie do zapłaty wynagrodzenia w określonym terminie.
  • W przypadku braku płatności wysyłamy do pracodawcy jednocześnie wezwanie do zapłaty i ostrzeżenie o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
  • Jeżeli pracodawca nadal nie wypłaca wynagrodzenia, składamy wniosek do sadu rejonowego o otwarcie postępowania upadłościowego.

Dopiero po otwarciu postępowania upadłościowego, można ubiegać się o pokrycie roszczenia z Funduszu gwarancyjnego z NAVU poprzez zgłoszenie roszczenia do syndyka masy upadłościowej.

Aby uniknąć utraty wynagrodzenia ważne jest, aby nie pozostawać biernym. Proces dochodzenia należności jest szczegółowy i skomplikowany. Dlatego też zalecamy, aby skonsultować się z prawnikiem w celu uzyskania pomocy w jego przejściu.

Kancelaria adwokacka Hesselberg ma duże doświadczenie w dochodzeniu należności pieniężnych. Oferujemy darmową 30-to minutową konsultację oraz zawsze dokonamy oceny pokrycia kosztów adwokackich  ze środków publicznych w ramach darmowej pomocy prawnej.

Jeśli nie otrzymałeś należnego wynagrodzenia od pracodawcy i masz jakieś pytania dotyczące procedury dochodzenia należności, zachęcamy do kontaktu z nami w celu niezobowiązującej oceny sprawy.

Skontaktuj sie z aplikantem adwokackim Valonem Krasniqi na e-mail vk@advokatfirmaet-hesselberg.no lub telefonicznie 988 57 218 albo z aplikantką adwokacką Justyną Dobrowolską na e-mail jd@advokatfirmaet-hesselberg.no lub telefonicznie 934 33 851.

Pamietaj – Dobra rada jest bezcenna!

Valon1

Valon Krasniqi
Aplikant adwokacji
vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 98 85 72 18

Justyna2

Justyna Dobrowolska
Aplikant adwokacji
jd@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 93 43 38 51