En rekke foretak og virksomheter er i dag organisert som franchiseforetak. Mange kiosker, restauranter, butikker innen forbrukerelektronikk, leketøy, smykker og klokker, apotek etc. drives i dag etter ett franschisekonsept.

«Franchise» har ingen entydig rettslig definisjon. En dekkende beskrivelse av begrepet kan være at franchisegiver stiller til disposisjon et ferdig utprøvd konsept og en forretningsmodell som kan gi lønnsomhet for franchisetaker. Franchisetaker er et selvstendig foretak. Med støtte fra franchisegivers kompetanse og innsikt i de produkter og tjenester som tilbys, reduseres den kommersielle risikoen for franchisetaker ved etablering av egen virksomhet.

En part som vurderer å inngå en franchiseavtale med en franchisegiver, må gjennomføre grundige undersøkelser i forhold til franchisekonseptet. Sentralt i den forbindelse er en forståelse av de produkter og tjenester franchisegiver tilbyr, undersøkelser omkring det relevante marked, innsyn i og forståelse av det forarbeidet og de erfaringer franchisegiver baserer franchisen på, samt hvilken kunnskap og hvilke støttetjenester franchisegiver tilbyr i driftsfasen.

Franchisegiveren

For franchisegiveren er franchisemodellen en god mulighet for å utvide sin virksomhet og å sette rammene for den drift franchisetaker skal arbeide under. Franchisegiver kan blant annet unngå kostnadene ved å investere i nye lokaler, styringssystemer og ansettelse av nye medarbeidere.

Slike kostnader blir overført til franchisetaker, som på sin side må betale en avgift for å leie franchisegivers forretningskonsept.

Franchisetakeren

Franchisetakeren må basere sin drift på franchiseavtalen og på konseptmanualen (franchisepakken). Disse avtalene setter rammer for driften.

Det er derfor svært viktig at disse avtalene gjennomgås grundig med hensyn til å avdekke risiko, feil og mangler – og at de tilfredsstiller begge parters intensjon og forventning. I takt med at franchisemodellen øker i popularitet, øker muligheten Surpoids Impuissance for at useriøse aktører etablerer seg – ofte med det eneste formål å innhente franchiseavgifter.

Har man først betalt avgiften, viser vår erfaring at terskelen får å gjøre gjeldende innsigelser mot et mangelfullt franschisekonsept er høy, og kan medføre stor risiko for tap. Det er derfor avgjørende at franchisetaker foretar grundige forundersøkelser før avtalen inngås. Eksempelvis bør det gjennomføres undersøkelser ved å kontakte andre franchisetakere, utføre grundige undersøkelser i forhold til franchisegivers historikk, eventuelle konkurser, søksmål fra tidligere franchisetakere etc.

Før inngåelse av en franchiseavtale, må franchisetaker ha en grundig forståelse av avtalens fordeling av inntekter og kostnader. Det må gjennomføres analyser av hvordan tiltredelsesavgiften og årlig franchisekostnader beregnes, forfaller til betaling, samt hvilke inntekter som må forventes for å betjene disse.

En franchisegiver kan være fristet til å gi for optimistiske forventinger om inntjeningsmulighetene. Franchisetaker bør eksempelvis få med alle fremtidsvisjoner som bindende utsagn i franchiseavtalen.

I en franchiseavtale er følgende typiske elementer som franchisegiver har ansvar for:

 • Markedsføring av etablert varemerke, produkter og tjenester
 • Sentrale innkjøpsavtaler
 • Opplæring
 • Bistand til løpende drift og tilgang til datasystemene
 • Distribusjon av varer til franchisetaker
 • Kostnadsdeling ved lokal markedsføring, markedstilskudd
 • Utvikling av varer og tjenester som inngår i franchisekonseptet
 • m.m.

Typiske ansvarsområder for franchisetaker:

 • Drift og lønnsomhet i foretaket
 • Oppdatert og tilstrekkelig vare- og tjenestetilgang
 • Salg
 • Ansettelser og lønn
 • Lokal markedsføring
 • Rapportering til franchisegiver etter retningslinjer gitt i franchiseavtalen og konsepthåndbok
 • m.m.

Inngåelse av en ubalansert franchiseavtale kan bli en stor økonomisk og juridisk risiko. Seriøse franchisegivere vil derfor være svært opptatt av at franchisetaker oppnår forventet fortjeneste, slik at franchisegiver ikke taper renommë i forhold til etablert varemerke og fremtidig rekruttering av franchisetakere.

Vi bistår med rådgiving, risikovurderinger, forundersøkelser, avtaleinngåelse, drift og avvikling/oppsigelse av franchiseavtaler.

Ta gjerne kontakt med advokat Per Heiberg på e-post: ph@advokatfirmaet-hesselberg.no / telefon: 911 70 792, eller advokatfullmektig Maren Løvold på e-post: ml@advokatfirmet-hesselberg.no / telefon: 480 59 478

Husk at gode råd lønner seg!

 

Per Heiberg

Per Heiberg

Advokat

E-post: ph@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 91 17 07 92

Maren Løvold

Maren Løvold

Advokatfullmektig

E-post: ml@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 48 05 94 78