Aplikant Adowokacki Roksana Galinska
rg@advokatfirmaet-hesselberg.no
Tel: 93 43 38 51

Niedawno odnotowano wzrost liczby spraw rozpatrywanych przez Norsk Pasientskadeerstatning.
Pacjent może mieć prawo do odszkodwania za szkodę, ktora powstała podczas leczenia. NPE to organ
administracyjnym, który rozpatruje roszczenie odszkodowawcze poszkodowanego. Dziś łatwiej jest
rozpatrywać sprawy z różnych dziedzin medycznych.

Założeniem jest, iż rozpatrywanie roszczenia odszkodowawczego w NPE powinno przebiegać w
prosty sposób. Pacjenci mogą wnioskować o odszkowanie jeżeli uważają że doznali szkody w wyniku
błędu podczas leczenia w slużbie zdrowia. Postępowanie z roszczeniem odszkodowawczym jest
calkowicie darmowe. W każdej sprawie NPE korzysta z pomocy specjalistów, którzy posiadają wiedzę
medyczną z konkretnego zakresu, który dotyczy sprawy. Korzystanie ze specjalistów zapewnia, iż
proces rozpatrywania spraw doprowadza do możliwie najbardziej prawidłowych decyzji.

Generalnie to NPE bada podstawe odpowiedzialności w sprawie i w tej fazie postępowania NPE
zwyczajowo nie pokrywa kosztów adwokackich. W niektórych przypadkach robi się jednakże od tego
wyjątek, kiedy w imieniu wnioskodawcy zwracamy się z prośbą o to.

W przypadku ewentualnej odmowy na wniesiony wniosek o oszkodowanie, można decyzje zaskarżyć
do Pasientskadenemnda. Jeżeli skarga nie doprowadzi do uzyskania pozytywnego rozpatrzenia,
można wnieść pozew do sądu. Przy rozpatrywaniu skargi koszty adwokackie mogą byc wniesieone
jako roszczenie odszkodowawcze.

Zgodnie z programem pomocy prawnej, nie udziela się wsparcia dla spraw z NPE oraz
Pasientskadennemnda. NPE rozpatruje sprawy gdzie główną zasadą jest to, że pacjenci żądają
odszkodowania na podstawie pasientskadeloven, a nie ustawy o pomocy prawnej. Ustawa o pomocy
prawnej ma charakter pomocniczy i w zwiazku z tym wniosek o pokrycie kosztow adwokackich
powinien byc zlożony do NPE.

Na stornie NPE znajduje się przegląd konkretnych spraw które są rozpatrywane w NPE, a także jakie
sprawy zostały pozytywnie rozpatrzone i uzyskały odszkodowanie. Jest to przydatne jeżeli
poszukujesz informacji dotyczących własnej historii szkody. Na stronie znajduje się również wniosek o
odszkodowanie, który możesz w prosty sposób samodzielnie wypełnić.

Generalnie ma pacjent oraz innni którzy doznali straty z powodu szkody powstałej podczas leczenia,
prawo do odszkodowania zgodnie z pasientskadeloven §2 pierwszy akapit.

Aby móc żądać odszkodowania, musi powstać konkretna szkoda. Odpowiedzialność odszkodowawcza
jest skonkretyzowana w §1 pierwszy akapit pasientskadeloven. Uraz pacjenta uważa się za obrażenie
ciała. Z orzecznictwa jasno wynika, że prawo nie rozróżnia urazów psychicznych i fizycznych.

Aby otrzymać odszkodowanie z NPE za szkodę spowodowaną u pacjenta , powinny zostac spelnione 3
główne warunki:

błąd w leczeniu – szkoda musi wynikać z błędu w leczeniu, to znaczy,że leczenie nie jest zgodne z
przyjetą praktyką medyczną;

pacjent musi ponieść ekonomiczna strate – pacjent poniósł ekonomiczną strate w wysokoćci co
najmniej 10.000 kr;

uraz pacjenta nie może być zbyt stary – główna zasada jest że roszczenie o odszkodwanie
przedawnia się po 3 latach. Okres przedawnienia biegnie od momentu kiedy otrzymujesz wiedzę, o

tym, że zdoznałeś szkody prowadzącej do ekonomicznej straty lub trwałego inwalidztwa. Ważne jest
również, aby wiedzieć kto może być odpowiedzialny za powstałą szkodę. Roszczenia które jest starsze
niz 20 lat, są przedawnione.

Możliwe jest również odszkodowanie na rzecz poszkodowanego za szczególnie dużą i szczególnie
nieprzewidzialną szkodę, które nie są uważane za wynik ryzyka które poszkodowany musiał
zaakceptować zgodnie z pasientskadeloven §2 trzeci akapit.

Aplikant adwokacki Roksana Galińska pomagała ostantio klientowi, który doznał udaru. Pacjent był
trzykrotnie na pogotowiu. Podczas podstawowej rozmowy z lekarzem pacjent szczegółowo i
dokładnie opisał swoje objawy. Lekarz stwierdził, że najprawdopodobniej pacjent miał migrenę.
Zalecano przyjmowanie środków przeciwbólowych i ewentualnie ponowne zgłoszenie się na
pogotowie w przypadku pogorszenia się stanu pacjenta. Pacjent został również skierowany do
okulisty. Klient skontaktował się z kancelarią adwokacką Hesselberg w celu uzyskania pomocy
prawnej w sprawie i oceny, czy można wnieść odwołanie do NPE z roszczeniem o odszkodowanie.

Po rozmowie z pacjentem i ocenie dokumentacji medycznej przypadku stwierdziliśmy, że istnieją
podstawowe warunki odszkodowania. Na izbie przyjęć postawiono błędną diagnozę, co opóźniło
postawienie właściwej diagnozy. Ze względu na opóźnienie pacjent stracił szansę na
zminimalizowanie negatywnych skutków udaru. W wyniku udowodnionej szkody klient stracił wzrok
w lewym oku.

Kancelaria Hesselberg wystąpiła z roszczeniem o odszkodowanie do NPE na tej podstawie, że istniał
związek przyczynowy między błędną diagnozą, opóźnieniem z prawidłową diagnozą a późniejszą
szkodą. Ekspertyza specjalisty neurologa i specjalisty medycyny ogólnej wykazała, że
najprawdopodobniej doszło do błędu w leczeniu na izbie przyjęć, oraz że pacjent doznał trwałego
inwalidztwa wynoszącego 25%.

NPE musiał stwierdzić, że pacjentowi przysługuje odszkodowanie na podstawie pasienskadeloven §1
akapit drugi i §2 akapit pierwszy litera a. Kwota odszkodowania została obliczona na podstawie
trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych i przyszłych wydatków. Zgodnie z decyzją o
odszkodowaniu klientowi przyznano również zwrot kosztów pomocy prawnej, a tym samym pacjent
nie ponosił żadnych kosztów ani wydatków w sprawie przeciwko NPE.

Jeśli przypuszczasz, że mogłeś doznać szkody podczas leczenia w norweskiej służbie zdrowia,
zalecamy skontaktowanie się z prawnikiem mającym doświadczenie w takich przypadkach. Kancelaria
Hesselberg posiada bogate doświadczenie w pomocy klientom z roszczeniami odszkodowawczymi.
Możemy również pomóc w złożeniu skargi do Pasientskadenemnda, jeśli otrzymałeś decyzję o
odmowie odszkodowania.

Skontaktuj się z aplikantem prawnym Roksaną Galińską pod numerem telefonu 93 43 38 51 / e-mail:
rg@advokatfirmaet-hesselberg.no w celu niezobowiązującej rozmowy na temat Twojej sprawy.