Advokatfullmektig Roksana Galinska
rg@advokatfirmaet-hesselberg.no
Tel: 93 43 38 51

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Det er den senere tid registrert en økning av saker som behandles hos Norsk pasientskadeerstatning.
En pasient kan ha rett til erstatning for skader som har oppstått under pasientbehandling. NPE er et
forvaltningsorgan som håndterer skadelidtes erstatningskrav. I dag er det enklere å få behandlet
saker fra ulike medisinske områder.

Det er lagt opp til at steroider til salgs behandlingen av erstatningskrav hos NPE skal skje ved en enkel prosess. Alle
pasienter kan søke om erstatning hvis de mener at de har fått skade etter behandlingssvikt i
helsetjenestene. Behandlingen av en erstatningssak hos NPE er helt gratis. I hver sak benytter NPE
spesialister med kunnskaper i medisin fra det konkrete fagområdet skaden gjelder. Bruk av
spesialister sikrer at saksbehandlingen fører til mest mulig korrekte avgjørelser.

Det er i utgangspunktet NPE som utreder mulig ansvarsgrunnlag i saken, og i en slik fase av saken vil
NPE normalt ikke dekke kostnadene til advokat. I noen tilfeller gjøres det likevel unntak fra dette, når
vi på vegne av kravstiller anmoder om det.

Ved eventuelt avslag på fremsatt søknad om erstatning, kan dette påklages til Pasientskadenemnda.
Hvis klage ikke føre til medhold, kan man bringe saken inn for domstolen. I en klagebehandling, kan
kostnadene til advokat fremsettes som erstatningskrav.

I henhold til rettshjelpsordningen, innvilges det ikke støtte i saker for NPE og Pasientskadenemnda.
NPE behandler saker hvor hovedregelen er at pasienter krever erstatning etter pasientskadeloven og
ikke etter rettshjelploven. Rettshjelploven har subsidiær karakter, og søknad om dekning av
advokatutgifter må således fremmes mot NPE.

På NPE’s hjemmeside finnes det oversikt over konkrete saker som behandles hos NPE, samt hvilke
saker som har fått medhold og gitt erstatning. Dette er et nyttig verktøy hvis man leter etter
informasjon relatert til egen skadehistorie. På nettsiden finnes det også skjema for søknad om
erstatning som man enkelt kan fylle ut selv.

I utgangspunktet har pasient og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade krav på erstatning
jf. pasientskadeloven §2 første ledd.

For å kunne kreve erstatning, må det ha oppstått en konkret skade. Ansvarsgrunnlaget er
konkretisert i §1 første ledd av pasientskadeloven. Pasientskade anses som personskade.
Rettspraksis har klargjort at loven ikke skiller mellom psykiske og fysiske skader.

For å få erstatning fra NPE for en pasientskade, bør tre hovedvilkår være oppfylt:

Svikt ved behandlingenskaden må skyldes en svikt ved behandlingen, dvs. at behandlingen
ikke er tråd med god medisinsk praksis;

Pasienten må ha lidt økonomisk tap – pasient har fått økonomisk tap på minst kr 10.000,-;

Pasientskaden kan ikke være for gammel hovedregel er at kravet om erstatning foreldes etter 3
år. Foreldelsesfristen løper fra tidspunktet man har fått kunnskap om at en har fått skade
som fører til økonomisk tap eller varig medisinsk invaliditet. Det er også viktig å vite hvem
som kan være ansvarlig for den skade som er påført. Krav som er mer enn 20 år gamle, er
foreldet.

Det er også mulig å gi erstatning til skadelidte for særlig stor og særlig uventet skade, og som ikke
anses som utslag av en risiko skadelidte må ha akseptert etter pasientskadeloven §2 tredje ledd.

Advokatfullmektig Roksana Galinska har nylig bistått en klient som fikk hjerneslag. Pasienten møtte
tre ganger på legevakten. Under den grunnleggende samtalen med legen, beskrev pasienten sine
symptomer detaljert og nøyaktig. Legen konkluderte at det er mest sannsynlig at pasienten hadde
migrene. Det ble anbefalt å ta smertestillende, og eventuell ta ny kontakt med legevakt om
pasientens tilstand forverret seg. Pasienten ble også henvist til øyelege. Klienten tok kontakt med
Advokatfirmaet Hesselberg for å få juridisk bistand med saken, og vurdering av om saken kunne
klages inn for NPE med krav om erstatning.

Etter samtale med pasienten og vurdering av sakens medisinske dokumentasjon, fant vi at det forelå
grunnvilkår for erstatning. På legevakten ble det gjort en feildiagnostisering og korrekt
diagnostisering ble således forsinket. På grunn av forsinkelse, mistet pasienten sjansen for å
minimalisere de negative effekter av hjerneslaget. Som følge av den påviste skade, mistet klienten
synet på venstre øye.

Advokatfirmaet Hesselberg fremsatte krav om erstatning til NPE med bakgrunn i at det forelå
årsakssammenheng mellom feildiagnostisering, forsinkelse med korrekt diagnostisering og den
påfølgende skade. De sakkyndige vurderinger av spesialist i nevrologi og spesialist i allmennmedisin,
viste at det er mest sannsynlig at det foreligger svikt ved behandlingen på behandlingstedet
(legevakten) og at pasienten har fått varig medisinsk invaliditet på 25 %.

NPE måtte konkludere at pasienten har rett til erstatning etter pasientskadeloven §1 annet ledd og
§2 første ledd bokstav a. Erstatningsbeløpet ble beregnet med grunnlag i menerstatning, påførte
utgifter og fremtidige utgifter. I henhold til vedtak om erstatning, ble klienten også tilkjent erstatning
for utgifter til juridisk bistand, og pasienten hadde således ingen kostnader eller utlegg i saken mot
NPE.

Hvis du antar at du kan ha fått skade under behandling ved helsetjenester i Norge, anbefaler vi deg å
ta kontakt med en advokat med erfaring fra slike saker. Advokatfirmaet Hesselberg har lang erfaring i
å bistå klienter med erstatningskrav. Vi kan også hjelpe deg med en klage til Pasientskadenemnda,
hvis du har fått vedtak med avslag på erstatning.

Ta kontakt med advokatfullmektig Roksana Galinska på telefon 93 43 38 51 / e-
post: rg@advokatfirmaet-hesselberg.no for en uforpliktende samtale om din sak.